Likumi

• Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
• Dzīvokļa īpašuma likums
• Atkritumu apsaimniekošanas likums

Noteikumi

• Dzīvojamo telpu lietošanas noteikumi

• Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem

• Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi

• Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi

• Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām

• Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi

• Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības
• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā” • "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" MK Noteikumi Nr.1013 no 09.12.2008,. • "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" MK Noteikumi Nr.618 no 06.07.2010,.

SIA Madonas namsaimnieks
Tel.+371 64807075
e-pasts: info@madonams.lv
Palīdzības dienests
Elektriķis / Santehniķis brīvdienās un svētku dienās – 28381252
Elektriķis / Santehniķis darba dienās - 29487745

Lapas karte